Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Leefbaarheid

Krimp

De voortschrijdende krimp treft voornamelijk de dorpen binnen de gemeente. Om leegloop en afbraak van de leefbaarheid in deze kernen tegen te gaan, is het noodzakelijk dat de gemeente het initiatief tot goede communicatie met de bevolking neemt en samen met hen tot oplossingen komt. Of het nu gaat om herinrichting, voorzieningen zoals de dorpswinkel, het behoud van de bibliotheek, openbaar vervoer of het loslaten van de opheffingsnorm voor basisscholen, het is van levensbelang dat er goed geluisterd wordt naar de inwoners en zich te richten op de uitwerking in de dorpsvisies, alvorens in actie te komen.

 

Grondbeleid

Ondanks de crisis blijft een actieve grondpolitiek noodzakelijk. De omvang van gemeentelijke reserves dienen bepalend te zijn bij het vaststellen van grondbeleid. Verder vinden wij dat er goed gestuurd moet worden op de apparaatskosten.

Ambitieuze bouwprojecten moeten opnieuw op hun noodzaak en haalbaarheid beoordeeld worden.

 

Woningbouw

In de grondwet staat, dat de bevordering van voldoende woongelegenheid onderwerp van zorg van de overheid is. Door het marktdenken en het verschuilen achter de “eigen verantwoordelijkheid” is er een situatie ontstaan, die het lastiger maakt om de voorraad goedkope sociale huurwoningen op peil te houden.

Voor Verenigd Links is het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor jongeren en starters, zowel in de stad als in het landelijk gebied. Voldoende aanbod is een belangrijk instrument waarmee het vertrek van jongeren uit de dorpen tegen gegaan kan worden.

Met woningbouw corporaties en projectontwikkelaars moeten kortlopende afspraken gemaakt worden, zodat flexibiliteit gewaarborgd is en het volkshuisvestingsbeleid al naar gelang de actuele situatie beïnvloed kan worden.

Mantelzorgers zouden voorrang moeten krijgen bij woningtoewijzing.

 

Sloop en nieuwbouw

Het slopen van bestaande woningen in de sociale huur is nu veel te gemakkelijk. Er dient dan ook een nieuwe  norm te komen: dat er alleen gesloopt mag worden wanneer dit bouwtechnisch noodzakelijk is of wanneer er permanente leegstand dreigt.

 

 

Verkoopbeleid woningbouw corporaties

Volkshuisvesting moet in de eerste plaats gericht zijn op mensen die niet zelfstandig in hun woonruimte kunnen voorzien.

Corporaties moeten aan banden worden gelegd wat betreft de verkoop van woningen, die hierdoor aan de sociale huursector worden onttrekken. Wanneer er leegstand dreigt, kan het probleem geledigd worden door bijvoorbeeld asielzoekers en andere daklozen onderdak te bieden en daarmee een menswaardige situatie.

 

Riolering

Gemeenten doen er goed aan zich te oriënteren op Re-lining. Dat is een duurzame methode voor het verbeteren van de riolering, waarbij niet hele straten opgebroken hoeven te worden, maar binnenbuizen worden geplaatst. Deze methode is duurzamer en goedkoper dan de huidige, en leidt tot minder overlast.