Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Cultuur

Erfgoed

Verenigd Links dringt er bij de gemeenten op aan de visie op het behoud van cultureel erfgoed vast te leggen. Het gaat dan o.a. om de plaatselijke historie, archeologie en monumentenzorg.

In dit kader pleit Verenigd Links er voor om de diepte van het ploegen en andere bodemingrepen in het landelijk gebied te veranderen van 50 naar 30 cm. Hiermee wordt voorkomen, dat archeologisch gezien belangrijke terreinen worden aangetast.

 

Taalbeleid

Gemeenten dienen een actief taalbeleid te voeren ten opzichte van de Friese taal. Het gebruik van het Fries moet worden ondersteund en gestimuleerd in alle segmenten van de Friese samenleving. Indachtig de woorden van Ed Hoornik die schreef: “ niet in mijn dorpen en mijn  elf steden, niet in mijn meren en mijn heerlijkheden ben ik het meest mijzelf, maar  in mijn taal, het instrument waarin ik ademhaal”.

Het behoud van de taal staat gelijk aan het behoud van de cultuur.

 

Sport

Iedere gemeente dient een evenwichtig sportbeleid te hebben, die is vastgelegd in de kadernota Sport. Verenigd Links vindt het, raak, van belang dat ook de knelpunten in het onderhoud en de behoeften van verenigingen goed in beeld worden gebracht evenals de financiële ruimte om deze aan te pakken.

 

Sportraad

Het fenomeen sportraad dient opnieuw te worden ingevoerd, je zou er ook voor kunnen kiezen om een jaarlijks sportdebat te organiseren, waarbij je dan ook nog de mogelijkheid hebt om kampioenen te huldigen.

 

De 65 plus korting bij de zwembaden

Dient in de Visie van Verenigd Links weer terug te komen.

 

Muziek en Festivals

Verenigd Links vindt het van belang, dat er in het gemeentelijk cultuurbeleid aandacht is voor zowel de popcultuur en de meer traditionele cultuuruitingen, als voor de festival cultuur. Laagdrempelige festivals die de cultuurparticipatie kunnen bevorderen en een groot publieksbereik hebben, zijn waardevol voor de kwaliteit van een gemeente.

 

Skaaf mut blieve! 

Zalencentrum Schaaf

Vervult al jaren een belangrijke rol in de Leeuwarder popcultuur en moet dus blijven.

 

Geluid bij evenementen ( in de Groene Ster)

Voor bepaalde evenementen is het beleid verruimd.  Dat is geen logische beweging wanneer je zoveel klachten binnen krijgt.

 

Subsidies op het gebied van cultuur

Veel subsidie op het gebied van cultuur gaat zitten in overhead en bureaucratie, dat moet voorkomen worden.

 

Kunst in de openbare ruimte

Het is belangrijk om wijken en dorpen inspraak te geven bij het plaatsen en selecteren van kunst in de openbare ruimte.

 

Kunst en cultuureducatie

Het streven van de gemeente om de kunst  de wijken in te trekken is voor de doelgroepen jeugd en jongeren buiten school niet helemaal gelukt. Veel zelfstandige docenten kiezen voor wijken en ruimten waar het financieel wat gemakkelijker is. In de aandachtswijken zijn ze bijna niet te vinden. Daar moet wat aan gedaan worden.

 

Bibliotheken

Nu het bibliotheek beleid wordt vernieuwd dient voorkomen te worden dat betaalde medewerkers worden vervangen door vrijwilligers.

 

Wijkactieplannen

De gemeente dient er op toe te zien dat de projecten in de wijkactieplannen niet zorgen voor verdringing op de arbeidsmarkt.

 

Gemeenteraad

er moet niet bezuinigd worden op de Griffie. Juist in tijden waarin er meer zaken bij de gemeente worden neergelegd en er dus ook meer op de gemeenteraad afkomt is het belangrijk de ondersteuning van de raad op sterkte te houden.