Programma

Categorie: Groningen Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

Verkeer en vervoer:

In de stad Groningen hebben we congestieverschijnselen doordat er steeds meer auto’s de stad Groningen binnen komen. In de toekomst zal door de trek naar de stad en de verschillen tussen stad en ommelanden in het aantal voorzieningen, verdwijnen detailhandel, winkelketens in de ommelanden alleen maar toenemen. Daarom moeten er nu ingrepen gedaan worden op het gebied van openbaar vervoer. Hoe langer je dit uitstelt hoe hoger de kosten gaan worden.

In de stad Groningen is de RegioTram afgeketst. Er zal op zeer korte termijn bekeken moeten worden wat de alternatieven zijn. Ook omdat we nu nog recht hebben op de RSP-gelden (projecten Regiospecifiek pakket). De start van deze projecten is tevens een goede manier om de economie in de Stad Groningen aan te wakkeren. Voorwaarde is dat er binnen de aanbesteding gebruik gemaakt wordt van mensen die verder van de arbeidsmarkt staan. Binnen de aanbesteding moet een norm van 5% van de aanbesteding of 7% van de loonsom besteed worden aan werknemers die verder van de arbeidsmarkt staan.

 

Ambtelijk apparaat:

In de stad Groningen en de provincie Groningen wordt er op termijn omgeschakeld naar een Regionale uitvoeringsdienst. Er moet bekeken worden welke efficiency voordelen ontstaan. Hoeveel er gesneden wordt in het ambtenaren apparaat en wat dit betekent voor de dienstverlening van de overheid. Juist nu er meer taken voor gemeenten bijkomen ontstaat er een paradox tussen bezuinigingen en een extra takenpakket voor gemeenten.  Verenigd Links houdt de uitwerking van het RUD nauwlettend in de gaten. De omschakeling van deze dienst moet niet ten koste gaan van de dienstverlening.

 

Koopzondagen:

Gemeenten krijgen het recht om zelf te bepalen hoeveel koopzondagen er mogen komen. Dit kan ten koste gaan van het MKB. Grote winkelketens blijven makkelijker open door flexibelere inzet van personeel. Verenigd Links streeft naar goede afspraken tussen het MKB en grote winkelketens over koopafspraken. De verhouding tussen grote winkelketens en het MKB moet gewaarborgd blijven. We willen geen stad dat alleen maar gedomineerd wordt door grote winkelketens. Verenigd Links streeft naar een gedifferentieerd aanbod van winkels.

 

Democratische en meer zelfstandige Wijkraden:

Wijkraden moeten meer democratische en financiële bevoegdheden  en middelen krijgen. De uiteindelijke uitvoering en controle moet wel passen binnen het gemeentebeleid, maar wijkraden zijn de oren en ogen van de buurt en weten goed wat er in de buurt speelt en waar behoefte aan is in de buurt. Wijkraden moeten dan wel een goede vertegenwoordiging van de buurt zijn en geen zelfstandige opererende club.

 

Overlast gevende jongeren:

Groningen is een stad met veel jongeren en studenten die wel eens overlast geven en dronken naar huis gaan. De politie moet goed monitoren op dronkenschap en overlast. Bij agressie en overlast moet de politie niet alleen op het moment ingrijpen, maar ook deze jongeren registreren. Het zijn vaak dezelfde groep jongeren die agressie vertonen. Deze jongeren moeten eruit gefilterd worden zodat andere jongeren wel een plezierige stapavond kunnen hebben. Een kleine groep moet het niet verpesten voor andere jongeren, studenten en buurtbewoners.

Huisvesting:

In Groningen moet kraken niet gedoogd worden. Verenigd Links streeft naar oplossingen waarbij alle partijen betrokken worden. Panden die lang leegstaan kunnen bijvoorbeeld legaal verhuurd worden aan studenten, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen of buurtverenigingen. Er moet dan wel een huurovereenkomst bestaan waar de rechten en plichten van elke partij helder verwoord zijn. De gemeente moet wel een actief beleid opstellen rondom leegstand, eigendomsrechten en verhuur van eigendom vereenvoudigen.

 

MKB en starters:

De gemeente moet MKB’ers en starters stimuleren. MKB’ers en starters zijn de motor van de economie. Momenteel ondervinden ze veel concurrentie van grootschalige winkelketens. De gemeente moet samen met MKB’ers initiatieven ontwikkelen waardoor het ondernemerschap toegankelijker wordt in de stad. Samen met financiers, overheid (locatie, startersubsidies), doelgroepenbeleid, behoefteramingen kijken naar de mogelijkheden en eventueel een MKB-platform en beursvloer ontwikkelen. Verenigd Links streeft naar een samenwerking tussen zoveel mogelijk relevante partijen om kennis, kunde en vaardigheden te bundelen.

 

Prostituees:

Binnen de gemeente werken vooral prostituees uit Oost Europese landen. Verenigd Links is tegen illegale prostitutie en mensenhandel. De politie maar vooral de recherche moet vooral optreden tegen de mensenhandelaren. De illegale prostituees moeten niet aangepakt worden maar de mensen achter de handel in mensen. De politie heeft een signaleringsfunctie, de recherche onderzoekt de achtergronden van de mensenhandel.

 

Financien:

De gemeente moet een ordentelijk financieel beleid hanteren. Als de gemeente rood staat en moet lenen voor projecten moet dit duidelijk verantwoord worden tegenover de gemeenteraad. De kosten en opbrengsten van grote projecten moeten helder in kaart beeld zijn. Grote risicovolle projecten moeten worden voorkomen. Beleggen en speculeren is helemaal uit den boze. Het eerste uitgangspunt is dat gemeente de basisvoorzieningen kan realiseren en betalen.  In tijden van crisis moet de gemeente oppassen met het maken van te grote schulden. Uitbreiding van bedrijventerreinen, grote woonwijken moeten beperkt worden. Er moet alleen gebouwd worden voor de vraag. Aanbod schept zijn vraag kan niet meer uit en leiden tot grote financiële risico’s.

Door de toename van het aantal taken voor gemeenten kunnen de belastingen op bepaalde diensten verhoogd worden. Deze gemeentelijke belastingen moeten op een rechtvaardige wijze verdeeld worden. Mensen in de risicogroepen kun je niet extra belasten. Risicogroepen moet je wel budgethulp geven zodat ze niet extra benadeeld worden. Risicogroepen zijn wel gebonden aan een aantal verplichtingen, ook omdat de risicogroepen meer gebruik maken van de extra diensten en deze diensten betaald worden door de hogere inkomens.  Verenigd Links streeft ook naar financiële solidariteit tussen lage, midden en hoge inkomens. Dat betekent dat mensen in de bijstand ook verplichtingen hebben ten over mensen die werkzaam zijn. Dat betekent niet dat mensen met een uitkering alles moeten aanpakken. Het moet wel binnen de capaciteiten, kennis en vaardigheden passen.

 

Werkgelegenheid:

De gemeente moet werkgelegenheid stimuleren door bepaalde banen deels te subsidiering. Dit mag niet leiden tot verdringing van andere werknemers. De gemeente moet met zoveel mogelijk partijen (onderwijs, ondernemerschap en overheid) samen werken om de behoefte naar werk in kaart te brengen. Samen met onderwijsinstellingen en ondernemingen een banenplan op stellen en mensen die ver van de arbeidsmarkt een leer-werk traject aanbieden. Zowel overheid als het bedrijfsleven dienen te investeren in personeel en innovatieve projecten. Het onderwijs kan daarin een trekker zijn. Onderzoek en opleiding ligt aan de basis van ondernemerschap, werkgelegenheid en innovatie. Vooral de sectoren energie en het gezond ouder worden vormen belangrijke clusters voor werkgelegenheid in Groningen.

 

Sport en gezondheid:

Sport en gezondheid zijn belangrijke kernwaarden voor de gemeente Groningen. Ondanks de bezuinigingen moet de gemeente hier in blijven investeren. Wel zal er gekeken moeten worden naar alternatieve manieren van financieren. Er kan bijvoorbeeld gezocht worden naar co-financiering vanuit het bedrijfsleven door sponsoring, bedrijfsactiviteiten en advertenties. Gezonde werknemers zijn immers de kracht van elke onderneming. De vergrijzing is in de provincie Groningen boven het gemiddelde. Dat biedt kansen voor de gezondheidzorg, want bijna iedereen wil gezond en langer doorleven in een vertrouwde omgeving. Sport en healthy ageing spelen daarin een belangrijke rol. Bovendien stimuleert het innovaties in de gezondheidszorg en versterkt het de werkgelegenheid in de provincie en in de stad Groningen (onderzoek, onderwijs en ondernemerschap).

 

Energie en milieu:

Groningen is de energieprovincie van Nederland en de voortrekker van duurzame economie. De stad Groningen moet deze rol ook nadrukkelijk uitoefenen door te investeren in zonnepanelen, geothermie, decentrale energiebedrijven, energiebesparing en andere hernieuwbare bronnen.  Groene technologie levert een flinke bijdrage aan de werkgelegenheid, levert structureel rendement op, verkleint de CO2-uitstoot en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bovendien werken nieuwe duurzame energiebedrijven vaak samen in cooperaties die midden in de samenleving staan. De opbrengsten gaan niet naar omslachtige monopolies, maar direct naar de lokale ondernemers. Daardoor wordt de regionale en lokale economie gestimuleerd en niet de grootaandeelhouders en de directie van Shell, NAM, RWE etc. Voor elke regio, wijk en buurt moet gekeken worden wat de beste mix van schone energie is. Dit kan vastgelegd worden in een energievisie binnen een wijk, buurt of stadsvisie.

 

Woningbouw:

In de stad Groningen is veel vraag naar studentenhuisvesting. De woningnood is vooral groot op piekmomenten wanneer eerstejaars studenten op zoek zijn naar een woning.  Voor deze groep studenten moeten meer kamers komen of tijdelijke oplossingen om de piek op te vangen zoals een studentencampus.  De stad Groningen heeft een tekort aan sociale woningbouw. Woningbouw corporaties verkopen liever hun voorraad omdat ze de kosten niet kunnen halen uit vastgoed en winstgevende projecten. Bovendien krijgen corporaties steeds meer taken die niet winstgevend zijn.  Het gevolg is lange wachtlijsten voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Minima zijn daardoor aangewezen op niet betaalbare woningen, kamers of woningen ver buiten de stad. De stad Groningen moet daarom meer woningen bouwen voor starters, of betaalbare kleine huurwoningen voor de minima. Momenteel bouwt de stad juist in het middeldure en dure segment. Dat werkt alleen als ook de doorstroming goed werkt. Dat scheefhuurders niet in de goedkope huurwoningen blijven zitten en dat de verhuisbereidheid groter wordt. Momenteel ligt juist de woningmarkt plat door o.a. de economische crisis en de dalende woningprijzen.

 

Landbouw en veeteelt:

Groningen is van oudsher een agrarische provincie. Al jaren neemt het aantal werkenden in de agrarische sector af door de schaalvergroting. Deze schaalvergroting kent wel zijn grenzen. Grote megastallen en grootschalig gebruik van mest en pesticiden past niet binnen landbouwbeleid. Bovendien willen we af van grote melkplassen en boterbergen. Verenigd Links is niet tegen efficiency voordelen maar deze moeten niet ten koste gaan van de omgeving en gestimuleerd worden door buitensporige subsidiesystemen. De agrarische industrie moet doen waar ze goed in zijn. De kracht ligt in innovatie, zaden verrijking. De sector is een export georiënteerde sector. Nederland is wereldwijd nummer twee van de agrarische exporterende landen. Deze economie willen we ondersteunen, mits er stevig rekening gehouden wordt met dierenwelzijn, schadelijke stoffen, werkgelegenheid en de geschiktheid van de onderneming binnen de regio. Deze voorwaarden moeten in elke MER opgenomen worden.