Nieuwsbrief Verenigd Links 2017 nr1

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: dinsdag 03 januari 2017

Redactie  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verenigd Links wenst een ieder een waarde(n)vol  2017. Het afgelopen jaar was voor de fractie in Leeuwarden een zeer merkwaardig jaar. Zo hebben we onder anderen hard gewerkt om meer duidelijkheid te krijgen over de kwestie Caparis en om compensatie te krijgen voor de mensen die daar soms jarenlang te weinig loon hebben gekregen. En juist in deze kwestie heeft het College en de gemeenteraad van Leeuwarden laten zien dat ze heeft  gefaald en nu nog bewust daarover zwijgt.

De Raad van Leeuwarden nam unaniem een motie van Verenigd Links aan om nader onderzoek te doen, een Quick Scan uit te voeren naar de gang van zaken, dus ook het handelen (of niet handelen) van de Leeuwarder wethouders in dezen. Het college weigert deze motie uit te voeren, en de gemeenteraad doet er het zwijgen toe. Conclusie; deze partijen hebben met de motie ingestemd voor de Bühne, de zaak zelf ( en de mensen van Caparis ) interesseren hen niet. Echter met het niet uitvoeren van de motie laadt het college de verdenking op zich dat er iets te verbergen valt.. Verenigd Links zal ook in 2017 doorgaan om de werkelijke feiten boven tafel te krijgen.

 

Jan van den Hoff; er is in Harlingen sprake van overbelasting

In een brief aan burgemeester en wethouders van Harlingen schrijft Jan van de Hoff dat er in Harlingen sprake is van overbelasting.

L.S,

Als de infrastructurele werken en de bouwprojecten in de komende jaren hun beslag krijgt, verandert Harlingen in een bouwput. De inwoners van Harlingen zullen hier aanmerkelijke hinder van ondervinden. Dat wordt m.i. door u onderschat. Ik stel dan ook voor om voor bovengenoemde projecten een overbelasting in te voeren. De hoogte van dit percentage dient politiek te worden vastgesteld. De opbrengst zou jaarlijks als kerstgratificatie aan de inwoners van Harlingen moeten worden uitgekeerd. Op de bovenstaande wijze worden de lasten op de ingezetenen van onze gemeente afgewenteld. Enige compensatie lijkt Verenigd Links op zijn plaats. Aldus Jan van den Hoff, voorzitter Verenigd Links/Feriene Lofts afdeling Harlingen.

2.

Valse start SAM Waadhoeke

Verenigd Links was eerder betrokken bij de voorbereidingen voor de oprichting van SAM Waadhoeke, een lokaal samenwerkingsverband van PVDA, D66, GroenLinks, SAM en werkgroep het Bildt in de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke. We deden actief mee aan een brainstormende vergadering in Marssum en de voorzitter van deze vergadering merkte toen op dat bij de oprichting van de nieuwe partij in November 2016 ook Verenigd Links zou worden betrokken. Die belofte is men echter niet nagekomen, en dat vinden wij teleurstellend, immers het uitgangspunt om op Links zo samen te werken past uitstekend bij Verenigd Links, de naam zegt het al.

Ook hebben wij ons als Verenigd Links in deze gemeenten afgelopen zomer bewust niet afzonderlijk geprofileerd immers straks zou er SAM Waahoeke zijn, wij voelen ons nu aan het lijntje gehouden en wij zullen ons de komende tijd in het gebied van de Waadhoeke dan ook zeker laten horen. We zijn nu eenmaal kritisch en zullen dat ook de komende tijd laten blijken, ook in de richting van SAM Waadhoeke, immers wanneer een partij al voor en bij de oprichting beloften breekt dan belooft dat niet veel goeds voor de toekomst.

 

Opstap tarief WMO vervoer

Er wordt in Leeuwarden bij het WMO vervoer een opstap tarief van 1 euro gevraagd bovenop het tarief dat er al is. Als Verenigd Links ontvangen we meldingen dat dit voor nogal wat mensen teveel gevraagd is. En de gevolgen daarvan kunnen groot zijn. Vooral het vooruitzicht dat mensen door deze maatregel in het isolement raken. Dat ze gedwongen thuis blijven zitten, en niet meer mee kunnen doen in deze samenleving, zoiets is toch niet acceptabel?

Wij mogen met elkaar toch verwachten dat mensen die hierdoor in de knel komen gecompenseerd worden.? de gemeente Leeuwarden neemt als uitgangspunt dat de uitgaven voor de WMO gelijk moeten zijn aan het budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt. We weten ook dat er dan weinig sociaal beleid overblijft, immers een ieder weet dat de drie decentralisaties alleen bedoeld zijn om te bezuinigen. De rekenmeesters zijn weer eens de baas in Nederland. Het college in Leeuwarden stelt voor om ook hier zo snel mogelijk de uitgaven in de keurslijf te wringen. Verenigd Links heeft gevraagd om te voorkomen dat dan juist de mensen met het minste geld opdraaien voor deze bezuinigingen, het lijkt er echter op dat dit wel gaat gebeuren. En dan zullen er meer maatregelen komen waarbij de koude rekensom het hoogste goed is..

 

 

 

3.

Oproep aan de gemeenteraad van Harlingen

Als onderwijzer en pedagoog nodig ik U uit tot een gemeenschappelijke inspanning ter verbetering van de scholing, vorming en onderwijs voor onze jeugd. Ondanks alle inspanningen is er sprake van verschraling van het onderwijs en vormingsaanbod. Met verschraling bedoel ik niet het enorme aanbod van vormen van afleiding. Quality time hoogwaardig aanbod ( docenten en materieel) en individuele begeleiding worden schaars of zijn slechts beschikbaar voor enkelen.

Ik wil u herinneren aan de wijsheid: wie een jaar vooruit denkt, plant zaden. Wie tien jaar vooruit denkt, plant een boom. Wie honderd jaar vooruit denkt, biedt zijn jeugd optimaal onderwijs.

Het water staat onze jongeren tot aan de lippen en een periode van hoge jeugdwerkloosheid is aangebroken. Een diploma is al lang geen garantie meer voor werk. Er is dringend behoefte aan een Deltaplan voor onze jeugd.

Ik hoop, dat ik hiermee de aandacht heb kunnen richten op deze ontwikkeling. Ik verwacht dan ook, dat op basis hiervan een brede aanpak kan worden ontwikkeld. De herbouw van de molen de Bazuin als leerwerkproject ( voor oud en jong) zou hier prima binnen passen.

In afwachting een reactie Uwerzijds, verblijf ik,

Jan van den Hoff voorzitter Verenigd Links-Feriene Lofts afdeling Harlingen/Harns.

 

Vrijwilligerswerk, doel op zich?

 

Op de website van Movisie verscheen een vraaggesprek met Willem- Jan de Gast, adviseur vrijwillige inzet bij Movisie. De Gast wijst erop dat in zijn visie vrijwilligerscentrales zich opnieuw moeten positioneren in een veranderend werkveld. Er wordt opgeroepen om je als vrijwilligerscentrale in ieder geval niet af te zetten tegen nieuwe initiatieven die vergelijkbare diensten aanbieden als de vrijwilligerscentrales. De Gast stelt dat vrijwilligerscentrales kunnen blijven scoren o.a. door het promoten van het perspectief als doel op zich. Gemeenten en welzijnsorganisaties zien vrijwilligerswerk vaak als instrument om ondersteuning te bieden in de zorg. Een dergelijke instrumentele benadering doet vrijwillige inzet veel te kort en werkt contraproductief zo stelt Willem-Jan de Gast.

 

4.

Verder is het advies om als centrale vooral geld te vragen aan opdrachtgevers. De financiële basis moet worden verbreed. En zo wordt niet alleen het vrijwilligerswerk , maar ook de vrijwilligerscentrale een doel op zich.

In de visie van Verenigd Links is vrijwilligerswerk te onderscheiden in zuiver vrijwilligerswerk en in besmet vrijwilligerswerk. We weten allemaal dat er veel vrijwilligerswerk gedaan wordt vanuit zuivere, idealistische motieven en betrokkenheid. En dat is prima, dat is zeer te prijzen. Er is ook besmet vrijwilligerswerk, werk dat noodzakelijk is geworden omdat de overheid het nu eenmaal vertikt om er nog langer voor te betalen, werkt dat doelbewust is of wordt wegbezuinigd. Dat vrijwilligerswerk heeft banen gekost of kost banen. De vrijwilligers die het nu doen worden gebruikt om geld te besparen. Er is vaak sprake van werkverdringing en mensen die als gevolg daarvan in de bijstand raken worden vervolgens verplicht iets terug te doen voor hun uitkering. Ze worden uitgebuit door de rekenmeesters in dit land.

Jazeker, Movisie, dit werkt contraproductief, dat snappen jullie wel, jullie willen dat niet al te duidelijk benoemen, daarom doen wij als Verenigd Links dat maar even… En een vrijwilligerscentrale als doel op zich is een onzuivere situatie, maatregelen verzinnen om de eigen werksoort in stand te houden, zonder te wijzen naar de tekortkomingen van dit beleid is ook niet echt fraai.

Hits: 1317