Het alternatief

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: dinsdag 19 september 2017 Geschreven door Super User

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Het economisch systeem houdt geen rekening met mensen. Het heeft alleen oog voor beurskoersen, pensioendekkingen en banksystemen. Het marktdenken viert hoogtij. Politieke partijen snappen niet dat mensen belangrijker zijn dan geld. En de economische groei wordt niet over de bevolkingsgroepen verdeeld. Daardoor komen steeds meer mensen in de verdrukking en langs de kant te staan. Voorzieningen verdwijnen of worden versoberd. De sociale veiligheid van mensen komt in gevaar.

Lees meer: Het alternatief

Vragen Lionitas

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: maandag 04 september 2017

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders volgens art. 41, eerste lid van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

 

Geacht College,

Atletiek is de oudste sport van de mensheid en mag zich in Leeuwarden dan ook verheugen op veel belangstelling en deelname. En zo is ook Lionitas uitgegroeid tot een bloeiende atletiek vereniging. Verenigd Links heeft echter kennisgenomen van een aantal zaken die deze bloei in de weg staan en die naar onze mening niet goed zijn voor de breedtesport in de gemeente Leeuwarden. Daarover hebben wij de volgende vragen:

 

1. Is het College het met Verenigd Links eens dat de onlangs uitgevoerde onderhoudsactie van de atletiekbaan te kenmerken is als zwak geregiseerd en als een  slecht tot uitvoer gebracht proces, met een fikse uitloop?

2. Waarom is Lionitas op geen enkele wijze betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering?

3. Waarom  zijn de wensen van Lionitas grotendeels terzijde geschoven, terwijl er wel geld voor was binnen de begroting?

4. Is het College het met Verenigd Links eens wanneer wij stellen dat de kans voorbij is gegaan om nu in een stad als Leeuwarden een waardige baan neer te zetten, waar ook volwaardige wedstrijden gehouden zouden kunnen worden?

5. Is het aan het College bekend dat ander (kleinere) steden in het Noorden Leeuwarden nu voor blijven op dit gebied?

6. Is het College bereid om het begrotingsoverschot bij dit onderhoudsproject  alsnog te oormerken voor de breedtesport?

7. Heeft het College nog wel steeds een positieve grondhouding tenopzichte van atletiek en breedtesport?

8. Is het College het eens met Verenigd Links dat terwijl er volop geïnvesteerd wordt in voorzieningen voor professionele sport ( Cambuur) de atletiek en de breedtesport niet aan het kortste eind mag trekken?

 

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links

WOB verzoek

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 01 september 2017

Op 10 juli 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden in een politiek podium geweigerd vragen te beantwoorden rondom Caparis en de GR SW Fryslân.  Daarom doet Verenigd Links nu bijgaand WOB verzoek. Mocht daarop negatief worden beslist dan overweegt Verenigd Links een gang naar de rechter teneinde toch de informatie te verkrijgen die de fractie nodig heeft teneinde haar controlerende taak te kunnen uitvoeren.

Vraag1. Verenigd Links vraagt het Befoema rapport te mogen ontvangen waarvan sprake is in het verslag van het wethoudersoverleg van 17 maart 2017.

Vraag2. Verenigd Links vraagt de notulen/verslagen te mogen ontvangen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Caparis NV (waarvan het college deel uitmaakt) vanaf 1 januari 2015 t/m 10 Juli 2017.

Vraag 3. Verenigd Links vraagt de no tulen/verslagen van de GR SW Fryslân ( waarvan het college deel uitmaakt) vanaf 1 oktober 2014 t/m 10 juli 2017

Vraag 4. Verenigd Links vraagt een overzicht van alle kosten met betrekking tot de wisselingen in directie en Raad van Commissarissen vanaf 1 Januari 2014.

Vraag 5. Verenigd Links vraagt om de verslagen/notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen van Caparis vanaf 1 oktober 2014 tot 10 juli 2017

Vraag 6. Verenigd Links vraagt om de stukken met betrekking tot de besluitvorming over de motie Quick Scan ingediend door Verenigd Links en unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Leeuwarden. Het gaat dus om de stukken/motivatie/besluitvorming van het college om deze motie niet uit te voeren.

Vraag 7. Verenigd Links vraagt om alle stukken met betrekking tot de externe bemiddelingspoging inzake Caparis.

 

Jan van Olffen  fractie Verenigd Links

kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 22 november 2017 Leeuwarden

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 25 augustus 2017

 

1. Addy Stoker  (Leeuwarden)

2. Frans de Vries ( Wargea)

3. Jan Will  (Leeuwarden).

4. Jan Hubers ( Goutum)

5. Dik van Vliet ( Leeuwarden)

6. Douwe van der Woude ( Britsum)

7. Keimp Pijpstra ( Leeuwarden)

8. Gerrit ten Berg ( Leeuwarden)

9. Jellie Djurrema ( Leeuwarden)

10. Sytse Welbroek ( Leeuwarden)

11. Sheler Othman ( Leeuwarden)

12. Auke Krikke ( Leeuwarden)

13. Jaqueline Meijlink ( Leeuwarden)

14. Corine Hofman  ( Leeuwarden)

15. Rinske Balsma ( Leeuwarden)

16. Dennis de Meer ( Leeuwarden)

17. Rommert Krijtenburg ( Leeuwarden)

18. Ronnie Tielenburg ( Leeuwarden)

19. Anneke van Beek ( Leeuwarden)

20. Nienke Kuipers- Nammensma  ( Leeuwarden)

21. Firas Alhillawie ( Leeuwarden)

22. Dirk Jager ( Leeuwarden)