Werknemers hebben meer rechten nodig

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 27 november 2017 Geschreven door Super User

Het is de hoogste tijd dat werknemers werkelijk kunnen meebeslissen wanneer er een fusie aan de orde is. Wellicht kan zo ook voorkomen worden dat er haast standaard na een fusie een ontslaggolf volgt.

Nu is het zo dat er wel inspraak is, en toch is dat beslist niet hetzelfde als meebeslissen. Inspraak loopt in Nederland wettelijk via de Ondernemingsraad ( OR), en een werkgever behoort op zoek te gaan naar nog andere vormen van medezeggenschap zoals het werkoverleg. Een OR kan gebruik maken van het instemming en adviesrecht om inspraak te bevorderen.

Personeelsleden van zorgverzekeraar De Friesland boden bestuursvoorzitter Bert van der Hoek een petitie aan tegen de voorgenomen fusie met Zilveren Kruis. Verenigd Links is van mening dat deze werknemers alle mogelijke steun verdienen. Zeker ook van klanten van De Friesland.

Moederbedrijf Achmea bereidt de samensmelting voor en heeft daarvoor ook de instemming van de directie van De Friesland. De zorgverzekeraar wil dit vanwege de tekorten bij dochterbedrijf FBTO.

De OR heeft dan ook gebruik gemaakt van de wettelijke inspraakmogelijkheid en heeft niet positief gereageerd op de fusie. De OR heeft zelfs nog een alternatief voorgelegd waardoor participatiemaatschappij FB Oranjewoud het initiatief heeft genomen met als doel het behoud van de zelfstandigheid binnen het Achmea concern.

Directie voorzitter Bert van der Hoek wil geen externe geldschieter, want die zal ook zeggenschap willen. Hij voorziet problemen met de gouvernance. Je krijgt dan volgens hem een complexere organisatie en dat wil hij niet. Bovendien wijst hij erop dat de Nederlandse Bank er dan ook iets van zal vinden in haar rol als toezichthouder.

Het is echter de vraag of dat wel zo is, en als het zo is dan is het zaak om daar nog eens goed naar te kijken, want is het toezicht van de Nederlandse Bank er op gericht om de macht van het geld in alles te dienen? Bestuursvoorzitter van der Hoek stelt ook nog dat geld niet het probleem is, want dat is er binnen Achmea voldoende. Dit besluit draait dus puur om economische motieven, geld boven alles, mensen, personeel staan dat maar in de weg. Het is het bekende verhaal, het Neo Liberalisme oordeelt dat geld belangrijker is dan mensen, terwijl ook Bert van der Hoek weet dat er bij een fusie met Zilveren Kruis sprake zal zijn van een ontslaggolf. Terecht heeft Roderik Mol van CNV vakmensen opgemerkt dat een fusie niet de juiste oplossing is. De kracht van De Friesland is juist dat ze niet is ingebed in een grote organisatie waardoor ze flexibel kan reageren op ontwikkelingen. Het is dus de hoogste tijd dat de politiek er eens voor zorgt dat de politiek  er voor zorgt dat werknemers werkelijk kunnen meebeslissen wanneer er een fusie aan de orde.

En laten wij de mensen van De Friesland steunen in hun verzet tegen de fusie.   Doe mee en teken de petitie op : petities.nl/steun-de – werknemers –van –de - Friesland     

Addy Stoker

voorzitter Verenigd Links.

Teleurstellend, maar: uithuilen en opnieuw beginnen

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: vrijdag 24 november 2017 Geschreven door Super User

Bijzonder teleurstellend verliepen de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden voor Verenigd Links in Leeuwarden, het verlies van de enige zetel in de Raad komt hard aan. Er is inhoudelijk een hele goede campagne gevoerd, heel veel inzet en met meer mensen op de kandidatenlijst dan Verenigd Links ooit gehad heeft. Grote dank voor die enorme inzet.  De afgelopen 4 jaar hebben we heel hard gewerkt en veel publiciteit gekregen, wij kunnen er met ons verstand niet bij dat Verenigd Links, de enige partij die duidelijk heeft gemaakt niet te willen snijden in de budgetten voor het sociaal domein op deze manier de verkiezingen uit moet komen. Men kiest er dus voor om wel stevig het mes te zetten in de noodzakelijke voorzieningen. Dit gaan heel veel mensen voelen, maar men kiest er blijkbaar zelf voor, totdat het hen persoonlijk treft.

Ook deze campagne heeft weer nieuwe leden opgeleverd, daar zijn wij blij mee, want we bouwen verder aan Verenigd Links, voor al die mensen die ons nodig hebben nu en straks. Verenigd Links is meer dan Leeuwarden alleen, de afdelingen in Harlingen en Assen willen in maart graag meedoen aan de Raadsverkiezingen.  We gaan niet zitten mokken maar doen waar Verenigd Links goed in is, het echte linkse geluid laten horen. 

In maart 2019 zijn er in Fryslân provinciale verkiezingen en daar werken wij naar toe. De evaluatie van de herindeling verkiezingen heeft opgeleverd dat:

 • Verenigd Links doorgaat met het ombudswerk
 • Er meer tijd besteed gaat worden aan de partij organisatie
 • Er nieuwe thema’s zijn benoemd waarmee Verenigd Links de komende tijd mee aan de slag gaat.
 • De fractie/ leden vergadering vanaf 1 januari twee wekelijks zullen worden gehouden.
 • Er een actieagenda Prov19 zal worden opgesteld.

Schriftelijke vragen Zalen Schaaf

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 20 november 2017 Geschreven door Super User

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41, eerste lid van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

Wethouder Sjoerd Feitsma heeft  aangegeven dat Skaaf geen huur betaalt en op deze wijze subsidie ontvangt van de gemeente.

 1. Skaaf uitbater Carel Nout meldt echter dat er wel degelijk huur wordt betaald, is dat juist?
 2. wanneer het juist is dat Skaaf huur betaalt, volgt er dan restitutie? Of wordt er alsnog subsidie verleend?

Hoogachtend,

Jan van Olffen  fractie Verenigd Links.

Schriftelijke vragen Omrin

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 20 november 2017 Geschreven door Super User

 

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art.41, eerste lid van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

De gemeente Leeuwarden is aandeelhouder van Omrin. Verenigd Links heeft vragen over het personeelsbeleid van dit aan de gemeente gerelateerde bedrijf, en de ontstane onrust onder het personeel. ( deze vragen hebben overigens geen betrekking op ontslagen inzake integriteitvraagstukken die onlangs ook zijn voorgevallen).

 1. Verenigd Links heeft begrepen dat er bij Omrin uitvoerenden op non actief zijn gezet, eigenlijk zonder goed vooronderzoek en dat deze werknemers later weer terug konden komen. En we hebben het dan over mensen die in een aantal gevallen al meer dan twintig jaar in dienst zijn en zestig plussers. Klopt dat?
 2. Waarom niet eerst gedegen onderzoek doen, alvorens een dergelijke ingrijpende maatregel te nemen?
 3. Is het College het met Verenigd Links eens dat je dergelijke zorgvuldigheid mag verwachten van een aan de gemeente gerelateerd bedrijf? En dat er vooral ook zorgvuldig met werknemers moet worden omgegaan?
 4. Is het College het met Verenigd Links eens dat het in voorkomende gevallen ( vermoedens) beter is om eerst onderzoek te doen, alvorens maatregelen te nemen? Immers dan voorkom je dat werknemers onterecht beschadigd worden.

 

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links